top of page
Feis Latharna Logo.jpg
Aithris air a’ Choronabhìoras
 
Tha sinne aig Fèis Latharna mothachail air an fhiosrachadh mu dheidhinn a’ Choronabhìoras agus a’ cumail sùil air stiùireadh an NHS agus an Riaghaltais gu dlùth. An-dràsta, tha sinn an dùil leantainn le clasaichean Disathairne na Fèise agus air planadh airson ar Fèis na Càisge 2020. Tha sinn mothachail air cho sgiobalta ‘s a tha an suidheachadh ag atharrachadh agus a’ cumail sùil gheur air a’ chùis. Leigidh sinn fios thugaibh ma dh’atharraicheas nì sam bith leis a’ chlàr-ama.  
 
‘S e slàinte is sàbhailteachd am prìomhachas againne. Tha an NHS a ràdh gum bu chòir do dhuine a tha a’ fulaing le teothachd a’ bhothaig àrd neo casad a tha tioram, leantalach a bhith a’ fuireach aig an taigh fad seachd latha. Bidh mothachail air seo an uair a thathas a’ smaoineachadh mu dheidhinn a bhith a’ toirt ur pàiste dhan Fhèis. Mòran taing.  
 
Statement on COVID-19
 
We at Fèis Latharna are aware of COVID-19 and are monitoring the guidelines from the NHS and the Government carefully. At present, we plan to continue running our Saturday classes and our 2020 Easter Fèis but we are aware of the rapidly changing nature of the situation and are keeping a close eye on it. We will keep you informed of any changes to our schedule.
 
The safety of everyone at the Fèis is our foremost priority. At the time of writing, NHS advice states that anyone with COVID-19 symptoms (high temperature or dry, persistent cough) should stay at home for 7 days (https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/) so please be mindful of this when considering taking your child to the Fèis. 
bottom of page