Fèis na Càisg Easter Fèis

POSTPONEMENT

Easter Feis has been postponed to 5-9 October 2020 due to the coronavirus. 

If you have already booked a place, please use the form below to advise whether you would like to transfer your booking to the new October dates or whether you would like to cancel and be refunded.

New booking forms for our October event will open in August.

Bidh Fèis Latharna a’ cumail ‘Fèis’ gach bliadhna aig àm na Càisg far am faigh daoine òga aois 8-18 an cothrom a bhith timcheall ceòl traidseanta. Bidh iad ag ionnsachadh diofar ionnstramaidean fad na seachdain agus bidh iad a’ faighinn blasad den Ghàidhlig.

 

Thèid clasaichean a’ ruith tron latha ach tha tòrr thachartsan air an cumail air an oidhche cuideachd leithid; taisbeanadh san taigh dealbh, oidhche na luchd-teagaisg agus ceilidh teaghlaich. Tha fìor dheagh thaghadh de dh’ ionnsramaidean, seinn agus ealain air a thabhainn agus tha iad freagarrach an dà chuid do luchd-ionnsachaidh agus sàr eòlaichean ciùil.

 

Bidh an Fhèis a crìochnachadh le consart nan com-pàirtichean agus ‘s e fior dheagh chothrom a tha seo an cuid tàlant fhaicinn air an àrd ùrlar.  Tha seo fosgailte do phàrantan, teaghlaich agus caraidean.

Cuin? A’ chiad seachdain do làithean-saora na Càisge. Eadar 10m agus 3.30f a h-uile latha. ’S ann 9.45m a bhios clàradh na fèise Diluain. 

 

Càite? Àrainn Bhun-sgoiltean an Òbain

 

Cosgais? £80 airson a’ chiad agus an dàrna phàiste às an aon teaghlach. Bidh gach pàiste bho aon teaghlach an-asgaidh às dèidh sin. 

 

Cia mheud cuspairean as urrainn do chompàitichean a dhèanamh? Bidh compàirtichean a’ dèanamh 4 chlasaichean san latha. ’S iad na h-aon 4 cuspairean, aig an aon àm, gach latha. Gheibhear an cothrom 4 chuspairean a thaghadh san fhoirm-iarrtais agus aon a bharrachd.  

 

Am faigh compàirtichean na clasaichean aca air fad a dhèanamh? Bidh sinn a’ feuchainn cho mòr ’s a ’s urrainn ach bidh e a-rèir cho mòr ’s a ’s urrainn don chlas a bhith, dè cho farsaing ’s a tha ìre-cluiche gach compàirtiche msaa. Mar as trice thèid na chlasaichean a thabhainn do na ciad daoine a chlàr an toiseach. 

 

Am bu chòir dhuinn ar n-ionnsramaidean fhèin a thoirt leinn? Chan fheum mura h-eil ionnsramaidean agaibh a-staigh. Ma tha ionnsramaid agaibh, bheir leibh iad le ur n-ainm fhèin orra. Tha banca beag de dh’ionnsramaidean againn as urrainn do chompàirtichean a dhèanamh feum dhe ach mas urrainn dhuibh ur n-ionnsramaidean fhèin a thoirt leibh, bhiodh sinn fada nur comain.  

 

Am bu chòir dhuinn bogsa-bìdh a thoirt leinn? Bu chòir. Bheir leibh a h-uile latha iad. Bidh sinn cuideachd a’ creic greimeanan-bìdh aig àm lòn. Na toir cnòthan leibh air eagal ’s gu bheil duine nach eil a’ gabhail riutha gu math.  

FAQs

The Main Easter Fèis is an annual festival of tuition in traditional music, dance, gaelic song and drama for young people, aged 8 to 18. Both local children and any visitors to the area are all very welcome. Please visit the Fèis Bheag and Fèis Bheag Bhìodach tabs to find out more about classes for children aged 3-7.

 

The 2020 Easter Fèis will run from 6-10 April in Oban Primary Campus.

 

The Easter Fèis week consists of daytime classes followed by a range of evening events including a music session for advanced players and a family ceilidh. Everything from beginner sessions to advanced tuition is offered in a range of musical instruments, voice and craft.

 

A Fèis participants’ concert on the afternoon of the final day is a showcase of many of the activities folk have been learning. This wonderful culmination of the Fèis is open to parents, family and friends.

 

 

When? First week of the local schools' Easter holidays. 10am -3.30pm daily. Registration starts at 9.45am on Monday.

Where? Oban Primary Campus

How much? £80 for the 1st & 2nd child of one family. Further siblings go free.

How many classes can participants attend? Participants will attend 4 classes each day. These will be the same 4, at the same times, each day. The applications forms allow for 4 class choices plus one reserve.

Will participants definitely get the classes they choose? We strive to accommodate the preferences within classes of appropriate ability but it is not always possible dependant on maximum class size, ability mix etc. We generally allocate classes on a first come first serve basis and 1st choices are given preference.

Do we need to supply our own instruments? No but if you have access to (labelled) instruments then please bring them (with labels). We do keep a small stock but appreciate if participants can bring their own. 

Do we need to bring a packed lunch? Yes. Please bring packed lunches daily. There will also be a tuckshop available at lunch times. Please do not bring nuts with packed lunches as other participants may have allergies.

2020 Tutors

Micheal Garvin/Ruairidh Morrison

Janet Currie/Nikki Currie

Donald MacPhee/Angus John MacColl

Alastair MacLean/Seoras Lewis

Becky Hill

David Walker

Adam Sutherland, Emma Tomlinson, Anna Garvin

Clare Jordan

Emma Tomlinson/Sileas Sinclair/Lorne MacDougall

Finlay Wells/Calum McIlroy

Isla Munro

Hugh MacCallum

Kirsty Campbell/Clare Jordan/Sileas Sinclair

Grant Cassidy/Bronwen Davies/Darren Brown

Finlay Wells

Sophie Stephenson

Ally MacLean/Sophie Stephenson/Lorne MacDougall

Accordion:                      
Art & Craft:                     
Bagpipes:                         
Chanter:       
Clarsach:                             

Drama :    

Fiddle:                       
Gaelic Song:                   
Groupwork:

Guitar:   

Highland Dance:                 
Percussion:                      
Piano:                              
Pipe Band Drumming:     
Shinty:                                     
Sound Production:          
Step Dance:

Whistle:         

*New Mobile Version of booking form available from Fèis nan Càisg drop down menu*