Clasaichean Weekly Classes

Clasaichean

Bidh clasaichean ciùil a ‘ dol air adhart gach Disathairne tro teirm na sgoile agus mairidh gach clas uair a thìde a dh’ fhaid no leth-uair airson cuid de na clasaichean airson luchd-tòisichidh. ‘S ann eadar 10m-1f a tha na clasaichean a’ ruith agus bidh iad a’ cosg £3 gach clas 1/2 uair. Cleachd an fhoirm air an duilleag seo.

 

Clasaichean fhathast ri fhaotainn*

A’ phìob

Clàrsach 

Bocsa-ciùil

Giotàr

Fidheall

Tha sgioba sònraiche de dh’oidean aig Fèis Latharna as urrainn teagasg gach ìre cluiche agus a bheil teisteanas PVG. 

 

 
 
Classes

Group classes are held on Saturdays during term time and last half an hour each. They are available for 8-18 year olds of any ability. Classes run from 10am - 1pm at a cost of £3 per half hour class. Classes will continue to run on Zoom from January to March 2021 and we hope to return to face to face lessons thereafter, if possible.

 

Classes are held in:

Bagpipes

Clarsach

Accordion

Guitar

Fiddle

Whistle

Fèis Latharna have a brilliant team of tutors, experienced in tutoring at every level and fully PVG certified.