Clasaichean Weekly Classes

Clasaichean

Bidh clasaichean ciùil a ‘ dol air adhart gach Disathairne tro teirm na sgoile agus mairidh gach clas uair a thìde a dh’ fhaid no leth-uair airson cuid de na clasaichean airson luchd-tòisichidh. ‘S ann eadar 10m-1f a tha na clasaichean a’ ruith agus bidh iad a’ cosg £6 gach clas no £3 gach clas 1/2 uair. Cleachd an fhoirm air an duilleag seo.

 

Clasaichean fhathast ri fhaotainn*

A’ phìob

Clàrsach 

Bocsa-ciùil

Giotàr

Fidheall

Tha sgioba sònraiche de dh’oidean aig Fèis Latharna as urrainn teagasg gach ìre cluiche agus a bheil teisteanas PVG. 

Seo na h-oidean a th’ againn an-dràsta: 

A’ phìob mhòr & Feadan: Gregor MacDonald 

Clàrsach: Jennifer McKluckie

Bogsa: Calum Garvin

Fìdheall: Gwen Duff & Donald Harrison 

Giotàr: Heather Fothergill

Whistle: Kate MacPherson

*Cuiribh fios oirnn nam bu thoil leibh feuchainn ionnsramaid nach eil againn gu ruige seo. Tha cothrom gun tèid againn clas a chur air dòigh a-rèir cho mòr ’s a tha an t-iarratas. 

 

 
 
Classes

Group classes are held on Saturdays during term time and last one hour or half hour for some beginner classes. They are available for 8-18 year olds of any ability. Classes run from 10am - 1pm at a cost of £6 per one hour class and £3 per half hour class. To check times for specific classes, please use the waiting list form on this page.

 

Classes are held in:

Bagpipes

Clarsach

Accordion

Guitar

Fiddle

Whistle

Fèis Latharna have a brilliant team of tutors, experienced in tutoring at every level and fully PVG certified.

 

Current Weekly Tutors include:

 

Bagpipes & Chanter : Gregor MacDonald

Clarsach : Jennifer McKluckie

Accordion : Calum Garvin

Fiddle : Gwen Duff & Donald Harrison

Guitar : Heather Fothergill

Whistle: Kate MacPherson

 

*If you are interested in your child receiving tuition in an instrument that is not listed above then please register your interest with us as other classes may be arranged if the demand exists.

 

It's such a joy to
hear all the children and see them streaming about enjoying music so much.

The kids loved the atmosphere, the music learning, the fun, the tutors, being with their friends and they are buzzing with Feis-ish-ness.