Fèis Latharna 

Traditional Music & Gaelic Arts Tuition

for young people in Oban & Lorn.

Fàilte

 

Thairis air na beagan bliadhnaichean a chaidh seachad tha am facal air a thighinn gu bhith a’ ciallachadh gluasad nam Fèisean; grunnan fhèisean a bhios a’ teagasg nan ealain ann an Gàidhlig, gu h-àraid do dhaoine òg, ‘s a tha nis a’ dol air adhart air feadh Alba. 
'S e a th’ ann am Fèis ach cothrom do dhaoine tighinn còmhla gus na sgilean aca sna h-ealain Gàidhlig a leasachadh– òrain, dannsa, dràma, agus ceòl traidiseanta air iomadh seòrsa ionnsramaid.  Tha fàilte chrìdheil air a h-uile duine! 

Welcome

 

Fèis (plural Fèisean) is the Gaelic word for a festival or feast. However, over the past few years the word has become synonomous with the Fèis movement; a group of Gaelic arts tuition festivals, mainly for young people, which now take place throughout Scotland.

A Fèis is an opportunity for individuals to come together to develop skills in the Gaelic arts – song, dance, drama, and traditional music on a wide range of instruments. Tuition is accessible and fun, but professional and effective.

 

 

It's such a joy to
hear all the children and see them streaming about enjoying music so much.

The kids loved the atmosphere, the music learning, the fun, the tutors, being with their friends and they are buzzing with Feis-ish-ness.